23

nov.

Certificatul energetic, obligatoriu în construirea, vânzarea, închirierea sau renovarea locuinței

Dacă vă pregătiți să construiți, să vindeți, să închiriați sau pur și simplu vreți să vă renovați locuința, vă sfătuim să aveți în vedere obținerea certificatului energetic, obligatoriu în astfel de cazuri.

Potrivit legii nr. 372/2005 privind performanța energetică a clădirilor și a legii nr. 159/2013 privind modificarea și completarea legii nr. 372/2005, orice proprietar care intenționează să vandă sau să închirieze o locuință trebuie să dețină acest certificat, în baza căruia va face mențiunile de performanță energetică încă din anunțul de vânzare sau închiriere, iar ulterior, la semnarea actelor de vanzare-cumparare, el va înmâna originalul noului proprietar.

Reglementările în vigoare stabilesc standardele ce trebuie respectate, atât în cazul clădirilor noi, cât si în cazul celor deja existente, în ceea ce privește consumul energetic, urmărindu-se promovarea măsurilor de creștere a performanței energetice în funcție de climă, amplasament, confort și costuri.

Reducerea consumului este vizată precum o măsură pe termen lung, având în vedere că există și prevederi legale referitoare la clădirile ce vor fi finalizate în 2020, pentru care se dorește scăderea consumului energetic spre zero.

De altfel, creșterea performanței energetice a clădirilor se va axa pe două direcții: prin proiectarea unor clădiri noi, cu consumuri reduse de energie, precum și prin reabilitarea termică a clădirilor deja existente.

Ce anume trebuie să le aveți în vedere în ceea ce privește certificatul energetic:

1. Se eliberează pentru următoarele tipuri de clădiri:
a) locuințe;
b) blocuri de locuințe;
c) birouri;
d) clădiri de învățământ;
e) spitale;
f) hoteluri și restaurante;
g) construcții destinate activităților sportive;
h) clădiri pentru servicii de comerț;
i) alte tipuri de clădiri consumatoare de energie.

2. Se elaborează și se eliberează de către auditorul energetic pentru clădiri, la solicitarea investitorului/proprietarului/administratorului clădirii.

3. Lista auditorilor acreditați se găsește pe site-ul Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice (MDRAP).

4. Este valabil pentru o perioadă de 10 ani de la data eliberării, cu excepția situației în care vă pregătiți să realizați renovări majore, care modifică consumurile energetice ale clădirii.

5. Cuprinde valori calculate cu privire la consumurile de energie și emisiile de CO2.

6. Cuprinde recomandări de reducere a consumurilor de energie ale clădirii, cu excepția cazurilor în care nu există potențial de reducere semnificativă al acestora.

7. Performanța energetică a clădirii este exprimată prin următorii indicatori de performanță:
a) clasa energetică;
b) consumul total specific de energie;
c) indicele de emisii echivalent CO2.

8. Inspectoratul de Stat în Construcții (ISC) este instituția de stat care exercită controlul referitor la aplicarea unitară a prevederilor legale privind performanța energetică a clădirilor și inspecția sistemelor.

9. Dacă sunteți în procesul unei construcții noi, să aveți în vedere faptul că elaborarea certificatului energetic se află în sarcina voastră (a investitorului / proprietarului). Voi îl veți prezenta, în original, comisiei de recepție la terminarea lucrărilor și veți anexa, totodată, și o copie la procesul-verbal de recepție, ca parte componentă a cărții tehnice.

10. Foarte important de menționat este faptul că procesul-verbal încheiat la recepția privind terminarea lucrărilor, neînsoțit de copia de pe certificat, nu este valabil, fiind nul de drept.

11. În cazul clădirilor care se vând înainte de efectuarea recepției la terminarea lucrărilor, investitorul/proprietarul/administratorul va pune la dispoziția cumpărătorului date în vederea evaluării performanței energetice a clădirii, date ce sunt cuprinse în documentația tehnică a acesteia.

12. Contractele de vânzare-cumpărare care nu respectă existența certificatului energetic sunt supuse nulității.

Dacă aveți întrebări legate de acest subiect sau vă putem oferi consultanță și pe alte probleme din sectorul construcțiilor, ne puteți contacta pe adresa de e-mail design@designlab-construct.ro. Totodată, vă invităm să ne urmăriți activitatea și pe pagina noastră de Facebook.

10

sept.

Despre avizul ISC necesar intervenţiilor asupra construcţiilor existente

Stiaţi că pentru orice intervenţie doriţi să realizaţi unei construcţii deja existente sau a unei construcții noi ce va fi alipită unei clădiri existente aveţi nevoie de un acord al Inspectoratului de Stat în Construcţii? În acest articol vă explicăm ce reprezintă acest aviz şi cum îl puteţi obţine.

Avizul ISC se obţine sub forma unei cereri-tip şi se poate descărca de pe site-ul instituţiei (https://www.isc.gov.ro/). Cererea trebuie să fie însoţită de următoarea documentaţie:

▪ certificat de urbanism în fotocopie – un exemplar;
▪ memoriu tehnic – două exemplare;
▪ expertiza tehnică sau acordul proiectantului iniţial al construcţiei – un exemplar;
▪ plan de situaţie cu amplasarea obiectivului respectiv – un exemplar;
▪ planşe cuprinzând soluţiile constructive propuse – un exemplar;
▪ fotocopie C.I./B.I. sau fotocopie a certificatului de înmatriculare.

Acordul ISC reprezintă documentaţia care va însoţi cererea pentru obţinerea Autorizaţiei de Construire/Desfiinţare. După obţinerea autorizaţiei, respectând termenul de valabilitate al acesteia, investitorul va proceda după cum urmează:

 1. Inainte de inceperea lucrarilor, acesta trebuie sa anunte unitatea emitenta a autorizatiei, precum si Inspectoratul Judetean in Constructii (I.J.C.)/Inspectoratul in Constructii al Municipiului Bucuresti (I.C.M.B), impreuna cu dovada achitarii cotei legale de 0,1% din valoarea autorizata a lucrarilor de constructii si instalatii;
 2. Va prezenta spre avizare catre I.J.C./ I.C.M.B. Programul de Control – etapele de verificare pe domenii si fazele determinante intocmit de catre proiectant si acceptat de verificatorul de proiecte atestat;
 3. J.C./I.C.M.B. va stabili apoi fazele de execuţie determinante la care va efectua control putand institui, din proprie initiativa, anumite faze determinante, iar Programul de Control se va modifica corespunzător;
 4. Dupa inceperea lucrarilor, la atingerea stadiului fizic corespunzator unei faze de executie determinante, la care este prevazuta participarea inspectorilor in constructii ai I.J.C./ I.C.M.B., executantul are obligatia convocarii acestora cu minimum 3 zile lucratoare inainte;
 5. La terminarea lucrărilor, investitorul trebuie sa anunte data finalizarii acestora, atat la unitatea emitenta a autorizatiei, cat si la I.J.C./ I.C.M.B;
 6. Formularele de instiintare pentru inceperea/finalizarea lucrarilor sunt atasate ca model la Autorizatia de Construire.

Dacă aveți întrebări legate de acest subiect sau vă putem consilia și pe alte probleme din industrie, ne puteți contacta pe adresa de e-mail design@designlab-construct.ro.

31

aug.

Ce presupune Certificatul de Urbanism şi cum îl obţinem?

Certificatul de Urbanism este un document oficial obligatoriu pentru realizarea oricărui proiect de construcţii, indiferent de destinatia cladirii/imobilului respectiv. Este documentul care trebuie solicitat anterior depunerii dosarului pentru Autorizaţia de Construire şi obligatoriu pentru obţinerea acesteia.

Certificatul poate fi solicitat şi este recomandabil să se procedeze astfel, chiar înainte de a achiziţiona un teren sau un imobil pentru a vă infoma asupra caracteristicilor existente, respectiv pentru a cunoaste normele şi reglementările pe care trebuie să le respectaţi în construirea sau modificarea imobilului respectiv. (ex: regimul de înălţime acceptat în zona respectivă, numărul de etaje permis etc.)

Prin acesta, autorităţile emitente comunică următoarele informaţii despre terenul sau imobilul în cauză:

 1. Informații privind regimul juridic (proprietarii, drepturile asupra imobilului etc.);
 2. Informații privind regimul economic (reglementări fiscale specifice localității sau zonei etc.)
 3. Informații privind regimul tehnic (procentul de ocupare a terenului, echiparea cu utilități, circulații și accesuri pietonale și auto, parcaje necesare, alinierea terenului și a construcțiilor față de străzile adiacente terenului, suprafata construita, înălțimea minimă și maximă admisă, cat se poate extinde imobilul existent, retragerile fata de limita de proprietate etc.);
 4. Situarea imobilului – teren și/sau construcțiile aferente – în intravilan sau extravilan;
 5. Stabileste lista avizelor/acordurilor necesare în vederea obtinerii Autorizatiei de Construire;
 6. Stabilesc studiile de specialitate necesare (ex: studiu geotehnic etc.);
 7. Perioada de valabilitate.

Certificatul de Urbanism nu confera dreptul de a executa lucrari de constructii, are doar caracter informativ si sta la baza dosarului depus in vederea obtinerii Autorizatiei de Construire.

Certificatul de urbanism se emite de aceleasi autoritati publice locale care emit si Autorizatiile de Construire.

Certificatul de urbanism se elibereaza solicitantului în cel mult 30 de zile de la data inregistrarii cererii acestuia.

Durata de valabilitate a certificatului de urbanism se stabileste de catre emitent conform legii, în raport cu importanta zonei si a investitiei.

Principalul rol al Certificatului de Urbanism este acela de a informa solicitantul asupra conditiilor tehnice ce trebuie respectate pentru modificarea sau construirea unui imobil in vederea armonizarii acestuia cu planurile generale ale zonei, proiecte nationale sau locale, strategii de dezvoltare zonale sau natioanle etc. Astfel incat, pentru emiterea Certificatului de Urbanism Autoritatile competente urmaresc respectarea principalelor documentatii de urbanism, astfel:

a)Planul urbanistic general (P.U.G.) și regulamentul local aferent acestuia care contin reglementari cu privire la: stabilirea și delimitarea teritoriului intravilan, stabilirea modului de utilizare a terenurilor, organizarea retelei de circulatie, modernizarea si dezvoltarea infrastructurii tehnico-edilitare etc.;

b)Planul urbanistic zonal (P.U.Z.) și regulamentul local aferent acestuia care contin reglementari cu privire la: regimul de construire, functiunea zonei, inaltimea maxima admisa, coeficientul de utilizare a terenului (CUT), procentul de ocupare a terenului (POT), retragerea cladirilor fata de aliniament și distantele fata de limitele laterale si posterioare ale parcelei;

c)Planul urbanistic de detaliu (P.U.D) care contine reglementari cu privire la: accesurile auto si pietonale, retragerile fata de limitele laterale si posterioare ale parcelei, conformarea arhitectural-volumetrica, modul de ocupare a terenului, designul spatiilor publice, dupa caz, reglementari cuprinse in ilustrarea urbanistica, parte integranta din documentatia de urbanism.

Cine emite Certificatul  de Urbanim

Certificatul de Urbanism se obtine din partea serviciului de urbanism al fiecarei Primarii pe raza careia este situat imobilul sau terenul pentru care se face solicitarea. In cazul in care Primaria respectiva nu detine serviciu propriu de Urbanism si acest lucru se intampla in comunele de mici dimensiuni, atunci Certificatul de Urbanism va fi solicitat Consiliului Judetean.

Conducatorul serviciului Urbanism din cadrul Consiliilor județene sau primariilor are statutul de Arhitect-sef și reprezinta autoritatea tehnica in domeniul amenajarii teritoriului si urbanismului din cadrul administratiei publice judetene si locale.

Pentru ce trebuie emis Certificatul de Urbanism

Certificatul de Urbanism este necesar pentru orice actiune de construire imobil nou sau modificari ce se doresc a fi aduse unui imobil existent: extindere, mansardare, recompartimentare , respectiv pentru orice actiune descrisa la secţiunea Autorizaţia de Construire.

Nu pot fi initiate și aprobate documentatii de urbanism care au ca scop intrarea în legalitate a unor constructii edificate fara Autorizatie de Construire sau care nu respecta prevederile autorizatiei.

Cine poate solicita Certificatul de Urbanism

Certificatul de urbanism se elibereaza la cererea oricarui solicitant, persoana fizica sau juridica, care poate fi interesat in cunoasterea datelor si a reglementarilor carora ii este supus respectivul bun imobil.

Pentru aceeasi parcela se pot elibera mai multe certificate de urbanism.

Documentatie necesara pentru solicitarea Certificatului de Urbanism

 1. Cerere tip care va cuprinde atat elementele de identificare ale imobilului pentru care se solicita certificatul de urbanism, respectiv localitate, numar cadastral si de carte funciara, unde este cazul, daca legea nu dispune altfel, cat si elementele care definesc scopul solicitarii;
 2. T – Documentatie Tehnica intocmita de o echipa de specialisti proiectanti pentru structura, instalatii si arhitectura. Aceasta va cuprinde:
 3. Piese scrise, respectiv memoriu tehnic explicativ, care contine prezentarea investiției/operatiunii propuse, indicatorii propuși, modul de integrare a acesteia in zona;
 4. Piese desenate: 1. plan topografic/cadastral, cu zona de studiu, conceptul propus – respectiv încadrarea în zona; 2. plan de situație cu prezentarea functiunilor, a vecinatatilor, modul de asigurare a accesului;
 5. Originalul extrasului de carte funciara obtinut de la OCPI (Oficiu de Cadastru si Publicitate Imobiliara) – se depune in perioada lui de valabilitate adica nu mai mult de 30 zile la data ridicarii;
 6. Intabularea drepturilor de proprietate – in copie;
 7. Copii ale planurilor cadastrale la scara 1:500 si 1:2000 – obtinute de la Serviciul de Urbanism al Primariei sau de la OCPI. Pe aceste planuri sunt necesare proiectantului/arhitectului pentru realizarea documentatiei tehnice deoarece ele prezinta amplasarea zonala a proprietati in cauza.
 8. Copie acte de proprietate asupra terenului si/sau imobilului – contract de vanzare-cumparare, donatie sau documente in baza carora s-a obtinut proprietatea si obligatoriu va fi prezentata incheierea notariala;
 9. Act de identitate proprietar  – copie si original;
 10. Pentru firme: Copie certificat de inmatriculare la Registrul Comertului;  Originalul delegatiei sau imputernicirii persoanei care depune.
24

aug.

Şantier în lucru. Ce trebuie să conţină panoul de identificare, obligatoriu în construcţii

Toate șantierele sunt obligate să afișeze, la loc vizibil, pe toată perioada derulării lucrărilor de construcţii, un panou de identificare a acestora, conform Ordinului 63/1998.

Panoul de identificare a investiţiei, aşa cum este denumit, este un element obligatoriu în toate şantierele de construcţii, iar neafișarea lui este sancționată cu sistarea imediată a lucrărilor.

Panoul trebuie afişat încă de la începerea lucrărilor şi menţinut pe toată perioada execuţiei. Acesta trebuie amplasat într-un loc vizibil, uşor de identificat.

Modelul panoului de identificare este înmânat beneficiarului, o dată cu Autorizaţia de Construcţie, de către eliberatorul acesteia din urmă.

Pentru suport, vă prezentăm modelul acestui panou, care conţine atât modul de inserţie a datelor în tabel, cât şi datele solicitate.

Înscrierea datelor în tabel se va realiza ţinându-se cont de următoarele:

 • panoul să aibă minimum 60×90 cm;
 • literele panoului să aibă o înălțime de cel puțin 5 cm;
 • panoul să fie confecționat din materiale rezistente la intemperii;
 • va fi inserată şi o vedere de ansamblu a obiectivului, care poate fi: o fotografie după machetă, o perspectivă sau o fațadă reprezentativă a investiției.

MODEL DE PANOU

Identificarea șantierului de construcții

ȘANTIER ÎN LUCRU                                                        VEDERE  DE ANSAMBLU                                                                                                        

Denumirea și adresa obiectivului ………………………………………………………………………..

Beneficiarul investiției ……………………………………….., telefon …………………………………..

(numele și prenumele/denumirea și domiciliul/sediul)       

Proiectantul general ……………………………………………, telefon ……………………………………

(numele și prenumele/denumirea și domiciliul/sediul)    

Constructorul ………………………………………………………, telefon …………………………………….

(numele și prenumele/denumirea și domiciliul/sediul)                   

Numărul autorizației de construire și numărul autorizației de organizare de șantier

(dacă este cazul)                                                                                  

………………………………………………….. din data de ………………………………………………………..

Eliberată de ……………………………………………………………………………………………………………

Termenul de execuție a lucrărilor, prevăzut în autorizație ……………………………….

Data începerii construcției …………………………………………………………………………………..

Data finalizării construcției ………………………………………………………………………………….

Dacă aveți întrebări legate de acest subiect sau vă putem consilia și pe alte probleme din industrie, ne puteți contacta pe adresa de e-mail design@designlab-construct.ro.

20

aug.

Ce este şi ce conţine Documentaţia Tehnică necesară obţinerii Autorizaţiei de Construire

Unul dintre cei mai importanţi paşi în obţinerea Autorizaţiei de Construire a unei clădiri, în vederea primirii acordului autorităţilor, îl reprezintă Documentaţia Tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor, denumită în continuare D.T., aşa cum este întâlnită în legislaţia din domeniu.

Documentaţia Tehnică pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii este documentatia tehnica simplificata, care prezinta elementele tehnice esentiale necesare emiterii autorizatiei de construire/desfiintare. Prin intermediul DT se stabilesc principalele coordonate privind incadrarea in indicii urbanistici aprobati, amplasarea constructiilor si relatiile acestora cu vecinatatile, schemele si fluxurile functionale, compozitia spatiala, structura de rezistenta, expresia de arhitectura, dotarea si echiparea constructiilor – inclusiv solutiile de asigurare, bransare si racordare a acestora la infrastructura edilitara, dupa caz.

Dupa emiterea autorizatiei de construire, D.T. se dezvolta in proiectul tehnic (P. Th.) si constituie parte integranta a acestuia, respectiv a detaliilor de executie, fiind interzisa modificarea prevederilor D. T, sub sanctiunea nulitatii Autorizatiei de Construire.

Cine trebuie să elaboreze Documentaţia Tehnică

D.T. se elaboreaza de catre proiectanti autorizati, persoane fizice sau juridice, organizate in echipe sau colective tehnice de specialitate din domeniul arhitecturii, urbanismului, constructiilor si instalatiilor pentru constructii, astfel:
a) arhitect
b) inginer proiectant rezistenta-structura
c) inginer proiectant instalatii

Pentru toate specializarile mai sus mentionate, persoanele care executa D.T. trebuie sa detina diploma recunoscuta de catre statul roman pentru proiectarea partii respective din proiect, la toate categoriile de importanta a constructiilor supraterane sau subterane.

Aceste prevederi se aplica si pentru documentatia de executie efectiva a lucrarilor, iar semnarea documentatiilor de persoanele prevazute mai sus angajeaza raspunderea acestora in conditiile legii.

Ce conţine Documentaţia Tehnică

D.T. se elaboreaza conform:
1. prevederilor legale in vigoare;
2. cerintelor certificatului de urbanism;
3. continutul avizelor;
4. punctul de vedere al autoritatii pentru protectia mediului.

D.T. pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii se intocmeste pentru urmatoarele:

 • autorizarea executarii lucrarilor de construire – denumita D. T. A. C (Documentatie Tehnica pentru obtinerea Autorizatiei de Construire)
 • autorizarea executarii lucrarilor de desfiintare – denumita D. T. A. D. (Documentatie  Tehnica pentru obtinerea Autorizatiei de Desfiintare)
 • autorizarea executarii organizarii lucrarilor – denumita D. T. O. E. (Documentatie Tehnica pentru Organizarea Executiei)

Pentru fiecare dintre fazele de mai sus, D.T. contine urmatoarele sectiuni:
a) Opisul documentelor continute – necesar a fi prezentat spre autorizare;

b) Piese scrise;

c) Piese desenate;

d) Denumirea documentatiei (D.T.A.C., D.T.A.D., D.T.O.E.).

SECŢIUNEA I: Piese scrise

Lista si semnaturile proiectantilor (numele, calitatea si partea din proiect pentru care raspund)
2. Memoriu
2. 1. Date generale:
Descrierea lucrărilor care fac obiectul D.T. pentru autorizarea lucrărilor de construcții, făcându-se referire la:

 • amplasamentul si topografia
 • clima si fenomenele naturale specifice;
 • geologia si seismicitatea;
 • categoria de importanta a obiectivului.
 1. 2. Memorii pe specialitati
  Descrierea lucrarilor de:
 • arhitectura;
 • structura;
 • instalatii;
 • dotari si instalatii tehnologice, dupa caz;
 • amenajari exterioare si sistematizare verticala.
 1. 3. Date și indici care caracterizează investiția proiectată, cuprinși în anexa la cererea pentru autorizare:
 • suprafetele – construita, desfasurata, construita la sol si utila;
 • inaltimile cladirilor si numarul de niveluri;
 • volumul constructiilor;
 • procentul de ocupare a terenului – P. O. T.;
 • coeficientul de utilizare a terenului – C. U. T.
 1. 4. Devizul general al lucrarilor
  2. 5. Anexe la memoriu
  2. 5. 1. Studiul geotehnic
  2. 5. 2. Referatele de verificare a D. T., in conformitate cu legislatia in vigoare, intocmite de verificatori de proiecte, atestati de Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, aleși de investitor.
  2. 5. 3. Avizele şi acordurile privind asigurarea, branşarea şi racordarea la infrastructura edilitară, după caz, precum şi avizele, acordurile şi actele administrative specifice ale organismelor administraţiei publice centrale sau ale serviciilor deconcentrate ale acestora, după caz – Ministerului Mediului şi Dezvoltării Durabile, Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, Ministerului Sănătăţii Publice, precum şi ale Ministerului Culturii şi Cultelor, Ministerului Apărării, Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor, Ministerului Transporturilor, Serviciului Român de Informaţii ori ale altor organisme interesate, stabilite prin certificatul de urbanism conform reglementărilor legale în vigoare şi ca urmare a condiţiilor speciale de amplasament şi/sau a funcţionalităţii investiţiei, după caz, obţinute în prealabil de solicitant.
  2. 5. 4. Acordul vecinilor, conform prevederilor legale în vigoare, exprimat în forma autentică, pentru construcțiile noi, amplasate adiacent construcțiilor existente sau în imediata lor vecinătate – și numai dacă sunt necesare măsuri de intervenție pentru protejarea acestora – pentru lucrări de construcții necesare în vederea schimbării destinației în clădiri existente, precum și în cazul amplasării de construcții cu altă destinație decât cea a clădirilor învecinate.

SECŢIUNEA II: Piese desenate

 1. Planuri generale:
  1. 1. Plan de incadrare in teritoriu
 • plan de incadrare in zona a lucrarii, intocmit la scarile 1:10. 000, 1:5. 000, 1:2. 000 sau 1:1. 000, dupa caz, emis de oficiul de cadastru si publicitate imobiliara teritorial
 1. Plan de situatie privind amplasarea obiectivului de investitie
 • plan cu reprezentarea reliefului, intocmit in sistemul de Proiectie Stereografic 1970, la scarile 1:2. 000, 1:1. 000, 1:500, 1:200 sau 1:100, dupa caz, vizat de Oficiul de Cadastru si publicitate imobiliara teritorial, pe care se vor reprezenta:
  • imobilul, identificat prin numărul cadastral, pentru care a fost emis certificatul de urbanism, descris prin totalitatea elementelor topografice determinante pentru suprafaţa, lungimea laturilor, unghiuri, inclusiv poziţia şi înălţimea la coamă a calcanelor limitrofe, precum şi poziţia reperelor fixe şi mobile de trasare;
  • amplasarea tuturor constructiilor care se vor mentine, se vor desfiinta sau se vor construi;
  • cotele constructiilor proiectate si mentinute pe cele 3 dimensiuni (cotele ±0,00; cote de nivel; distanţe de amplasare; axe; cotele trotuarelor, aleilor, platformelor şi altele asemenea);
  • denumirea si destinatia fiecarui corp de constructie;
  • sistematizarea pe verticala a terenului si modul de scurgere a apelor pluviale;
  • accese pietonale si carosabile din incintă şi clădiri, plantaţiile prevăzute;
  • planul parcelar al tarlalei în cazul imobilelor neîmprejmuite care fac obiectul legilor de restituire a proprietăţii.
 1. Planul privind constructiile subterane:
 • amplasarea acestora, in special a retelelor de utilitati: trasee, dimensiuni, cote de nivel pentru pozitionarea caminelor – radier si capac -, si va fi redactat la scara 1:500.
 • in cazul lipsei unor retele publice tehnico-edilitare se vor indica instalatiile proprii prevazute prin proiect, in special cele pentru alimentare cu apa si canalizare.
 1. Planse pe specialitati:
  4. 1. Arhitectura

Plansele principale privind arhitectura fiecarui obiect se intocmesc la scara 1:50 sau 1:100, astfel:

 • planurile cotate ale tuturor nivelurilor subterane și supraterane, cu indicarea funcțiunilor, dimensiunilor și a suprafețelor;
 • planurile acoperișurilor – terasa sau șarpantă -, cu indicarea pantelor de scurgere a apelor meteorice și a modului de colectare a acestora, inclusiv indicarea materialelor din care se execută învelitorile;
 • secțiuni caracteristice – în special pe linia de cea mai mare panta, acolo unde este cazul -, care să cuprindă cota ±0,00, cotele tuturor nivelurilor, înălțimile determinante ale acoperișului – cotele la coamă și la cornișă -, fundațiile clădirilor învecinate la care se alătură construcțiile proiectate;
 • toate fațadele, cu indicarea materialelor și finisajelor, inclusiv culorile, cotate și cu indicarea racordării la nivelul terenului amenajat;
 • în situația integrării construcțiilor într-un front existent, se va prezenta și desfășurarea stradală prin care se va arăta modul de integrare a acestora în țesutul urban existent.
 1. 2. Structura
  4. 2. 1. Planul fundatiilor
  Se redactează la scara 1:50 și va releva:

  • modul de respectare a condițiilor din studiul geotehnic;
  • măsurile de protejare a fundațiilor clădirilor învecinate, la care se alătură construcțiile proiectate.

4.2.2. Detalii de fundații

4.2.3. Proiect de structura completSe prezintă pentru construcții cu mai multe subsoluri și cel puțin 10 niveluri.

4.3. Instalații

4.3.1. Schemele instalațiilorSe prezintă parametrii principali și schemele funcționale ale instalațiilor proiectate.

4.4. Dotări și instalații tehnologiceÎn situația în care investiția urmează să funcționeze pe baza unor dotări și instalații tehnologice, determinante pentru configurația planimetrică a construcțiilor, se vor prezenta:

4.4.1. Desene de ansamblu

4.4.2. Scheme ale fluxului tehnologic

Fiecare planșă prezentată în cadrul secțiunii II „Piese desenate” va avea în partea dreapta jos un cartuș, care va cuprinde: numele firmei sau al proiectantului elaborator, numărul de înmatriculare sau numărul autorizației, după caz, titlul proiectului și al planșei, numărul proiectului și al planșei, data elaborării, numele, calitatea și semnătura elaboratorilor și ale șefului de proiect.

Dacă aveți întrebări legate de acest subiect sau vă putem consilia și pe alte probleme din industrie, ne puteți contacta pe adresa de e-mail design@designlab-construct.ro.

16

aug.

Ghid în construcții. Ce presupune și cum obținem Autorizația de Construire?

Autorizația de Construire este un document obligatoriu atunci când ne propunem să construim o clădire nouă sau să consolidăm/să reparăm o construcție deja existentă și se emite la solicitarea proprietarului imobilului (deținătorul titlului de proprietate pentru teren/clădire), cu respectarea prevederilor de amenajare a zonei (urbanismul zonei).

Legea care guvernează acest domeniu este Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții care prevede ca lucrările de construcții sunt permise numai pe baza unor autorizații de construire, după cum reglementează, dar și amenzi cuprinse între 1.000 și 100.000 de lei pentru lipsa autorizației, atunci când aceasta este obligatorie.

Astfel, iată câteva informații despre modalitatea obținerii Autorizației de Construire, care să vă ajute în momentul în care demarați o asemenea acțiune:

1. Etapele obținerii Autorizației de Construire

a) depunerea documentatiei pentru Certificatul de Urbanism si obtinerea acestuia

b) elaborarea documentatiei tehnice – D. T. de catre Proiectant de specialitate

c) depunerea documentatiei pentru emiterea avizelor si acordurilor solicitate prin Certificatul de Urbanism

d) depunerea documentatiei pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii la autoritatea administratiei publice competente

e) emiterea autorizatiei de construire

2. Documentele necesare obținerii Autorizației de Construire

a) Certificatul de Urbanism in original – emis de catre Primaria de sector sau Primaria locala

b) copie legalizata a titlului asupra imobilului, teren / constructie

c) extrasul de plan cadastral si extrasul de carte funciara de informare actualizate la zi – emis de catre Biroul de Cadastru si Publicitate Imobiliara

d) documentatia tehnica – D. T, care va fi de forma:

D.T.A.C – Documentatie Tehnica pentru obtinerea Autorizatiei de Construire – proiectul intocmit de o echipa de specialisti formata din: arhitect, inginer de rezistenta si inginer de instalatii

D.T.A.D –  Documentatie  Tehnica pentru obtinerea Autorizatiei de Demolare – proiectul intocmit de o echipa de specialisti formata din: arhitect, inginer de rezistenta si expert tehnic

 1. e) dovada privind achitarea taxelor aferente certificatului de urbanism si a autorizatiei de construire.
 2. f) avizele si acordurile stabilite prin certificatul de urbanism, care pot fi:

– Avizele de utilitati: alimentare cu energie electrica, gaz, apa, canalizare, telefonie, salubritate, internet, transport urban – obtinute de la furnizorii de utilitati din zona – (cele obligatorii sunt mentionate in Certificatul De Urbanism si doar acestea sunt necesare a fi emise  – vor fi emise cu titlu informativ si nu reprezinta aviz de bransament / racord, adica nu se va realiza bransarea la reteaua respectiva de utilitati)

– Avizul de mediu – obtinut de la Agentia Judeteana pentru Protectia Mediului pe aria caruia se realizeaza lucrarile (este obligatoriu pentru orice tip de lucrare)

– Avizul ISC (Inspectoratul de Stat in Constructii) – pentru constructiile existente asupra carora li se aduc interventii si se analizeaza daca modificarile aduse afecteaza constructia initiala sau pe cele din zona.

– Avizele structurilor speciale: SRI (Serviciul Roman de Informatii), MAI (Ministerul Administratiei si Internelor), MaPN (Ministerul Apararii Nationale), Autoritatea Aeronautica, Portuara sau Feroviara, Ministerul Apelor si Padurilor –  (daca in zona exista obiective ce apartin acestor structuri iar constructia le poate influenta in vreun fel functionarea)

– Avizele MCC (Ministerul Culturii si Cultelor)  – in cazul cladirilor catalogate monumente istorice sau amplasate in zone protejate in patrimoniul Cultural.

– Avizele rutiere si acces – se obtin de la:

              > Inspectoratul Judetean de Politie – pentru marcaje rutiere daca constructia sau accesul la aceasta nu are           prevazut acest lucru

> DRDP (Directia Regionala Drumuri si Poduri) si/sau CNADNR (Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale) pentru stabilirea legaturii cu drumuri judetene, nationale sau autostrazi

> CFR (Caile Ferate Romane) in situatia in care obiectivul se afla aproape de o cale ferata

– Acordul vecinilor – obtinut prin Notariat Public in cazuri de: alipire de constructia vecina, amplasare pe limita de proprietate, schimbarea destinatiei constructiei – (cazuri in care interventia poate afecta proprietatea vecina)

– Avizele societatilor de stat: Hidroelectrica, Nuclearelectrica, companiile nationale in domeniul petrolului (Compet), gaze, energie electrica (Transelectrica), combinatele chimice, zone portuare – care pot detine infrastructura sau constructii in zona lucrarilor si pot fi influentate de noua constructie

– Aviz ISU (Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta) – pentru siguranta populatiei la constructii publice, pentru securitate la incendiu, prevenirea si stingerea incendiilor, protectia civila,

– Aviz DSV (Directia Sanitar Veterinara) – pentru sanatatea populatie in cazul spatiilor de alimentatie publica,

3. Perioada de valabilitate a Autorizației de Construire și realizarea lucrărilor

 • Perioada de valabilitate a Autorizatiei de construire este stabilita de catre Autoritatea emitenta si poate fi de maxim 12 luni de la data emiterii
 • In perioada de valabilitate a Autorizatiei solicitantul este obligat sa incepa lucrarile, astfel valabilitatea acesteia se va extinde pe toata durata de executie a lucrarilor prevazute in D.T – Documentatia Tehnica depusa la dosar
 • Durata executarii lucrarilor, se stabileste de catre emitentul autorizatiei conform cu documentatia tehnica – D.T.
 • In cazul in care lucrarile de constructii nu pot fi incepute sau executate in termenul stabilit, solicitantul poate depune pentru prelungirea valabilitatii autorizatiei cu cel putin 15 zile inaintea expirarii acesteia.
 • Prelungirea valabilitatii autorizatiei se acorda o singura data pentru o perioada de maxim 12 luni.
 • Nefinalizarea lucrarilor in termenul initial sau termenul prelungit necesita depunerea pentru o noua Autorizatie luand in considerare stadiul actual al lucrarilor
 • In situatia expirarii termenului de valabilitate al Autorizatiei, certificatul de urbanism si avizele emise pentru prima Autorizatie se mentin doar in cazul in care se vor executa aceleasi lucrari conform D.T.
 • Solicitantul trebuie sa anunte Primaria (emitenta Autorizatiei) precum si ISC (Inspectoratul de Stat in Constructii) despre data la care vor incepe lucrarile, altfel data inceperii lucrarilor se considera ca fiind ziua urmatoare datei de emitere a autorizatiei.
 • Orice modificare a conditiilor sau datelor din documentatia tehnica – D.T – necesita emiterea unei noi autorizatii
 • Daca este necesara intreruperea executiei pe o perioada ce depaseste valabilitatea autorizatiei de construire/desfiintare) se vor lua masuri de conservare, potrivit prevederilor legale (legea 10/1995)
 • Continuarea lucrarilor ramase dupa perioada de intrerupere cu conservare se va realiza numai dupa emiterea unei noi autorizatii de construire, care va necesita depunerea uni expertizei tehnice a lucrarilor executate si intocmirea documentatiei tehnice in conformitate cu acesta
 • Valabilitatea autorizatiei precum si avizele obtinute pentru acesta se mentin in cazul schimbarii detinatorului titlului de proprietate doar dupa actualizarea acestor schimbari la Cartea Funciara

Finalizarea lucrărilor

 • Lucrarile autorizate se considera a fi finalizate doar dupa efectuarea receptiei la terminarea lucrarilor cu indeplinirea lucrarilor prevazute in D.T-ul aproat si indicatiile din Autorizatie in autorizație si daca s-a efectuat receptia la terminarea lucrarilor este obligatorie pentru toate tipurile de constructii autorizate,
 • Receptia la terminarea lucrarilor se face cu participarea reprezentantului administratiei publice

4. Tipurile de lucrări pentru care este necesară Autorizația de Construire

 • lucrări de construire clădire nouă, indiferent de mărime, utilitate, locație
 • consolidarea si reabilitarea constructiilor existente
 • modificarea si extinderea unor constructii existente
 • recompartimentarea interioara inclusiv apartamente
 • schimbarea de destinatie a unei cladiri existente
 • supraetajarea si/sau mansardarea constructiilor existente;
 • remodelarea fatadelor cu schimbarea finisajelor sau adaugarea de noi elemente decorative
 • demolarea constructiilor existente;
 • construirea anexelor gospodaresti
 • imprejmuire de proprietate
 • construirea cu caracter provizoriu: terase pe spatiul public, chioscuri, tonete, panotaj, firme si reclame;
 • construirea structurilor folosite in exploatarile agricole
 • remodelarea acoperisului existent
 • lucrari privind organizarea de santier in vederea realizarii unor lucrari de construire
 • lucrarile pentru constructii edilitare si de infrastructura.

Autorizația de Construire NU este necesară pentru:

 • amenajare interioara fara demolare sau recompartimentare
 • zugraveli si vopsitorii interioare;
 • amenajarea curtilor/gradinilor din punct de vedere peisagistic

Dacă aveți întrebări legate de acest subiect sau vă putem consilia și pe alte probleme din industrie, ne puteți contacta pe adresa de e-mail design@designlab-construct.ro.

19

iun.

La ce specialişti apelăm pentru construcţia unei locuinţe?

Constructia unei case este un proiect consumator de resurse financiare si de timp, dar in final aduce numeroase satisfactii.                                                                                                Deoarece la constructia unei case se implica mai multi specialisti, noi va sfatuim sa ii alegeti cu grija, deoarece ei sunt cei care va vor sustine in acest proces indelungat si important. Iata cine sunt specialistii de care aveti nevoie pentru a construi o locuinta:

1. Arhitect & Proiectant. Arhitectul este principalul specialist, cel responsabil de proiectarea viitoarei casute. Acesta gandeste si proiecteaza planul casei. Arhitectul sau arhitectii (in functie de caz) nu lucreaza insa singur(i). El colaboreaza cu un inginer proiectant (sau cu mai multi, in functie de proiect) in vederea proiectarii rezistentei constructiei si a utilitatilor necesare – cablarea si instalarea sistemelor electrice, sistemelor sanitare, sistemelor termice etc.

Arhitectul, impreuna cu proiectantul, sunt cei care va informeaza cu privire la costurile viitoarei constructii. Pe baza calculelor lor, decideti daca planul vostru se potriveste bugetului estimat, si tot pe baza acestora se inainteaza proiectul constructiei (cu toate materialele de constructie necesare) unui constructor/unei firme de constructii.

2. Constructor. El este specializat in constructia caselor si cladirilor si este esential pentru planul casei voastre. Va sfatuim sa va alegeti cu multa grija si responsabilitate constructorul, sa verificati daca este autorizat, sa cereti informatii si pareri despre el. Constructorii executa lucrari specifice in constructii, precum cofrre, betonare, hidroizolare sau instalarea instalatiilor sanitare si electrice.

3. Zidar. Acesta este omul care realizeaza casa din temelie, urmand planurile arhitectului si instructiunile constructorului. El modeleaza si trateaza produsele din piatra. De asemenea, va sfatuim sa verificati daca echipa de zidari este autorizata sa execute lucrari de calitate.

4. Electrician. Este specialistul care proiecteaza instalatia electrica, iar apoi o monteaza. Un electrician experimentat trebuie sa va spuna care vor fi nevoile voastre in viitor si sa incerce sa le implementeze in constructia casei. Tot electricianul este cel care identifica zonele in care poate extinde reteaua. Este, insa, foarte important sa discutati cu el toate aspectele dorintelor voastre.

5. Instalator. Este persoana care se ocupa de instalatiile sanitare. El proiecteaza si monteaza instalatiile sanitare. Un instalator bun trebuie sa stie sa monteze conducte, corpuri de incalzire, robineti, obiecte sanitare si realizeaza conexiunile pentru masina de spalat, dar si conexiunea apei menajere cu reteaua de canalizare.

6. Tamplar. Un alt specialist pe care va sfatuim sa il aveti in vedere daca aveti de gand sa construiti o casa. Tamplarii sunt cei care realizeaza usile, ferestrele, scarile, mobilierul interior sau cel exterior.

7. Am mai putea mentiona cativa specialisti importanti pentru constructia unei case, in functie de nevoile voastre si de stadiul proiectului, si anume: zugravi, rigipsari, faiantari, parchetari si alti mesteri. Nu in ultimul rand, daca bugetul va permite, puteti apela si un designer, care sa va ajute sa amenajati viitoarea locuinta, ori la peisagisti, care sa se ocupe de gradina si de aspectul exterior al locuintei.

Pentru intrebari si sugestii, ne puteti scrie pe adresa de e-mail design@designlab-construct.ro.

24

apr.

Tot ce trebuie să ştii despre construcţia unei case

Constructia unei case poate fi un proces stresant, mai ales daca sunteti la prima experienta de acest fel.                                                                                                                                              Pentru ca stim bine acest lucru, v-am pregatit o serie de sfaturi utile, pe care sa le luati in calcul daca va surade ideea ridicarii unei locuinte.

1. PLANIFICAREA este cea mai importanta etapa. Va sfatuim sa va planificati din timp constructia casei, chiar inainte sa demarati constructia propriu-zisa, deoarece eliminati, astfel, eventualele schimbari ce pot aparea in executie, care ar putea avea un impact negativ asupra bugetului si termenului de finalizare. Analiza terenului este la fel de importanta. Este nevoie de multa atentie, intrucat tipurile de sol pot varia. Va sfatuim sa aveti grija la acest aspect, dar si la fundatia casei, asigurati-va ca structura este adecvata solului.

2. DESIGN-UL CASEI. Trebuie sa va decideti la un design anume. Va sfatuim sa apelati la un arhitect cu experienta (de preferinta), care sa creeze un plan (poate chiar mai multe variante) pentru voi. Un arhitect poate reduce semnificativ timpul si efortul pe care l-ati cheltui in incercarea de a va gasi un design placut.

3. REGULAMENTE DE CONSTRUCTIE. Fiecare tara are regulamente specifice de constructii si, inainte sa incepeti constructia, este esential sa va familiarizati cu normele specifice zonei in care vreti sa va construiti locuinta.

4. ACHIZITIA MATERIALELOR DE CONSTRUCTII. Va sfatuim sa va achizitionati toate materialele necesare o data, de la cat mai putini furnizori, pentru a obtine astfel discounturi semnificative. Ne raportam, mai ales, la materialele care nu sunt afectate de conditiile climatice, precum tigla pentru acoperis, produsele pentru pardoseli, placile ceramice, materialele din otel, accesoriile etc. Pentru materiale precum lemnul sau cimentul, trebuie sa aveti in vedere posibilitatile de depozitare a acestora inainte de cumparare, deoarece ele pot fi afectate de conditiile meteo.

5. CONSTRUCTIA. Aceasta etapa demareaza cu constructia unei fundatii solide, pe care sa puteti construi casa mult visata. Odata ce fundatia este finalizata, se construiesc peretii exteriori, acoperisul, iar la final interiorul casei. Aceasta ordine le permite muncitorilor sa continue proiectul indiferent de conditiile meteo.

Nu in ultimul rand, va sfatuim sa va planificati cu mare atentie BUGETUL, sa fiti realisti si constienti, totodata, daca va permiteti sau nu sustinerea constructiei pana la finalizarea ei. Puteti apela la imprumuturi bancare pe termen lung, adesea foarte utilizate pentru asemenea scopuri, insa nu uitati sa luati in calcul cresterea ratei dobanzii. Totodata, planuiti-va si puneti deoparte o cota de 20% din bugetul alocat pentru CHELTUIELI NEPEREVAZUTE. Faceti un PLAN referitor la ceea ce aveti de facut in fiecare etapa a constructiei, de la planificare si pana la finisaje. Si nu uitati, apelati pe tot procesul constructiei la PROFESIONISTI, atat pentru ghidare, cat si pentru executie.

Mult spor si succes in realizare!

22

mart.

Cum alegem terenul pe care vrem să construim o locuinţă. 7 factori esenţiali

Daca aveti in plan achizitia unui teren pe care vreti sa construiti o casa, iata cativa factori esentiali de care va sfatuim sa tineti cont.

1. Verificati daca terenul pe care urmeaza sa-l cumparati este situat in intravilan si nu necesita scoaterea din circuit agricol;
2. Verificati ca terenul sa nu fie subtraversat de conducte si cabluri electrice, care sa duca la imposibilitatea construirii casei;
3. Asigurati-va ca pe teren nu intervin restrictii sau interdictii de construire;
4. Verificati daca in pachetul de documente necesare autentificarii contractului de vanzare-cumparare exista atasat si certificatul de urbanism. Totodata, urmariti care sunt destinatiile admise sau nu in certificatul de urbanism;
5. Daca terenul pe care urmeaza sa-l cumparati este un teren impadurit, va recomandam sa va asigurati ca veti putea obtine scoaterea din circuitul silvic a terenului pe care se va ridica cladirea;
6. Asigurati-va de existenta unui drum de acces si discutati impreuna cu un arhitect despre suprafata, forma si deschiderea lotului de pamant pe care il veti cumpara;
7. Din punct de vedere legislativ, asigurati-va ca terenul pe care urmeaza sa-l achizitionati nu face obiectul unor partaje, ipoteci sau revendicari.

19

mart.

Obţinerea de autorizaţii pentru demararea unei construcţii. Care sunt avizele necesare

Unul dintre cele mai importante aspecte in debutul unui proces in constructii consta in obtinerea autorizatiei de construire sau a autorizatiei de desfiintare, dupa caz.

Potrivit legii, executarea constructiilor este permisa doar pe baza unei asemenea autorizatii. Aceasta certificare se emite la solicitarea proprietarului imobilului (teren si/sau constructii), ori in baza altui act care confera dreptul de construire/desfiintare.

Subliniem faptul ca orice interventie adusa unor constructii existente necesita un acord privind obtinerea autorizatiei de construire, conform legii 50/1991. Procedura vizeaza emiterea acestui acord de catre Inspectoratul de Stat in Constructii (ISC), organism desemnat sa exercite controlul cu privire la respectarea disciplinei in urbanism si a regimului de autorizare a constructiilor.